Обява

Управителния съвет на сдружение СК „Пракрити“ ви кани на годишно Общо събрание, което ще се проведе на 12.02.2017г от 14.00 часа в гр. В.Търново, хотел „Панорама“, ул. „С. Стамболов“ 63, зала йога. Събранието ще се проведе по следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1.Освобождаване и приемане на членове.

2.Отчет за дейноста на СК „Пракрити“ за 2016г.

3.Приемане на план за 2017г.

4.Избор на нов член на УС.

5.Разни.

Реклами